sut mae'n gweithio

y broses

y broses

Efallai eich bod chi newydd benderfynu maethu – neu efallai eich bod chi wedi dechrau’r broses yn barod. Ond faint o amser mae’n ei gymryd a beth sy’n digwydd pan fyddwch chi’n ofalwr maeth cymeradwy? Rydyn ni wedi amlinellu’r hyn y gallwch ei ddisgwyl isod.

Closeup of young boys legs playing hopscotch

y cam cyntaf

Mae’r cam cyntaf tuag at fod yn rhiant maeth yn syml iawn – y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw cysylltu â ni.

Boed hynny’n alwad ffôn neu’n e-bost, siaradwch â thîm Maethu Cymru Gwynedd a byddwn yn eich paratoi ar gyfer popeth fydd yn dod nesaf. O’r rheswm pam yr hoffech chi faethu i’ch rhwydwaith cefnogi, byddwn ni’n dechrau’r broses o ddod i’ch adnabod chi er mwyn i ni allu gweld sut gallai maethu fod yn rhan o’ch bywyd. Byddwn ni hefyd yn anfon pecyn gwybodaeth atoch er mwyn i chi gael dysgu mwy am sut mae maethu’n gweithio.

Adult helping boy learn to ride a bicycle

yr ymweliad cartref

Mae’r broses o feithrin perthynas â chi yn bwysig, felly yn eithaf cynnar, byddwn ni’n trefnu ymweliad. Gallai hyn fod yn eich cartref, neu ar-lein – y naill ffordd neu’r llall, mae’n golygu dod i’ch adnabod chi a’r rhwydwaith cefnogi o’ch cwmpas. 

Unwaith y bydd yr ymweliad ar ben, byddwn ni’n anfon eich pecyn ymgeisio, a byddwn ni’n mynd drwy’r broses o wirio eich cefndir – mae hon yn broses y mae pob gofalwr maeth a phawb sy’n gweithio gyda phlant yn mynd drwyddi.

Adult tying childs shoe lace

yr hyfforddiant

Er mwyn eich paratoi ar gyfer y profiad o faethu, rydyn ni’n darparu hyfforddiant ar gyfer y broses ymgeisio. Weithiau, bydd yr hyfforddiant hwn yn cael ei alw’n “Sgiliau Maethu”, ac mae’n cynnwys popeth y mae angen i chi ei wybod – o sut i siarad am bynciau anodd gyda’r plant yn eich gofal, i sut mae apwyntiadau ysgol a meddygon yn cael eu rheoli.

Woman helping young girl with homework

yr asesiad

Peidiwch â meddwl am yr asesiad fel prawf – cyfle i gael gwybod beth fydd maethu yn ei olygu i chi fydd hyn. 

Yn yr asesiad rydyn ni’n gweld sut beth fyddai eich teulu maeth, pa fath o ofal rydych chi’n fwyaf addas ar ei gyfer a beth yw’r ffordd orau o ddefnyddio eich sgiliau unigryw. 

Mae hefyd yn gyfle i chi a’ch teulu ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych chi am faethu. Mae’r asesiadau’n cael eu cynnal gan weithwyr cymdeithasol medrus, felly mawr neu fach, technegol neu bersonol, cewch atebion i unrhyw beth yr hoffech ei wybod.  

Byddwn ni hefyd yn gallu eich paratoi ar gyfer yr holl wahanol fanteision a heriau sy’n gysylltiedig â maethu.

Two young boys in playground playing together on seesaw

y panel

Mae gan bob tîm Maethu Cymru ei banel ei hun, sy’n cynnwys aelodau annibynnol a gweithwyr gofal cymdeithasol. Bydd y panel yn ystyried eich cais ac yn gwneud argymhellion ynglŷn â pha fath o ofal maeth allai weithio orau i chi. Maen nhw’n gwybod bod pob teulu maeth yn unigryw, felly dyma sut y byddan nhw’n eich ystyried chi – gan ystyried eich holl gryfderau a gwendidau unigol.  

Dim pwrpas y panel yw rhoi ateb ‘ie’ neu ‘na’ i chi ynglŷn ag a allwch chi faethu. Yn hytrach, mae aelodau’r panel yn ystyried eich cais o bob ochr ac yn defnyddio eu harbenigedd i lunio’r ffordd gorau i chi.

Adult and young girl holding hands

y cytundeb gofal maeth

Ar ôl y panel, os byddwch chi’n bwrw ymlaen â’ch penderfyniad i faethu, byddwch chi’n llofnodi’r cytundeb gofal maeth. Mae’r cam pwysig hwn yn nodi popeth y mae’n ei olygu i faethu – o’r cyfrifoldebau bach, bob dydd i’r cymorth a’r arweiniad mwy cyffredinol y byddwch chi’n eu cynnig fel rhiant maeth. Ar ben hyn, mae’n cynnwys ein cyfrifoldebau ni: i’ch cefnogi, i’ch arwain, ac i’ch helpu i symud ymlaen gyda chyfleoedd hyfforddi rheolaidd a hyblyg.

Woman and young girl using computer to make video call

ydych chi’n barod i gymryd y cam cyntaf?

cysylltwch â ni heddiw

  • Cyngor Gwynedd yw’r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi’n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu’ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu’n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data’n disgrifio’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Gwynedd yn defnyddio’ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.