pam maethu gyda ni?

cefnogaeth a manteision

cyllid a lwfansau

Fel Gofalwr Maeth, byddwch yn cael lwfansau hael. Rydyn ni’n cyfrifo’r lwfans maethu yng Ngwynedd ar sail nifer o ffactorau, gan gynnwys faint o blant rydych chi’n eu maethu, y mathau o blant rydych chi’n eu maethu, ac am ba mor hir rydych chi’n gofalu amdanyn nhw. Wrth i chi ddatblygu eich sgiliau maethu, efallai y bydd eich lwfansau’n cynyddu, ac mae mathau arbenigol o ofal maeth yn derbyn lwfansau gwahanol hefyd.  

Yng Ngwynedd ar hyn o bryd, mae lwfansau Gofalwyr Maeth yn amrywio o £9,204 i dros £30,000 y flwyddyn.

manteision eraill

Yn ogystal â’r lwfans gofal maeth, mae rhestr amrywiol o fanteision y byddwch chi’n eu mwynhau fel rhiant maeth. Ynghyd â’r cymorth a’r lwfansau y soniwyd amdanyn nhw eisoes, byddwch chi hefyd yn cael:

  • Cerdyn Max – mynediad am ddim ac am bris gostyngol i atyniadau yn y DU. 
  • Cerdyn Gweithiwr Gofal.
  • Mynediad at dudalen faethu breifat Gwynedd ar Facebook.
  • Cyfleoedd hyfforddi a datblygu am ddim.
  • Cefnogaeth gan weithwyr cymdeithasol sy’n lleol i chi.

Nid dim ond un math o gymorth rydyn ni’n ei gynnig – rydyn ni’n cynnig y pecyn llawn. O gyfleoedd dysgu i arweiniad emosiynol ac ariannol hefyd, rydyn ni’n eich cefnogi chi. 

Ein rôl ni yw eich galluogi chi i gynnig y lefel uchaf o ofal y gallwch chi, ac mae hynny’n golygu bod yno i chi – pryd bynnag a sut bynnag y bydd ein hangen ni arnoch chi.

ymrwymiad cenedlaethol maethu cymru

Nid dyna’i diwedd hi. Yn ogystal â’r hyn sy’n cael ei amlinellu uchod, rydyn ni wedi ymrwymo i’r Ymrwymiad Cenedlaethol – ochr yn ochr â phob Awdurdod Lleol arall yng Nghymru. Mae hyn yn golygu ein bod ni i gyd yn cytuno i ddarparu pecyn cyson o fanteision, cyfleoedd hyfforddi ac arweiniad i bob un o’n gofalwyr maeth. Felly, os byddwch chi’n dewis ymuno â thîm Maethu Cymru, byddwch chi’n elwa o’r canlynol:

Happy senior man smiling with young boy on shoulders

un tîm

Mae tîm Maethu Cymru Gwynedd yn rhan o rwydwaith ehangach yn eich cymuned. Ni yw eich teulu maethu lleol – ond rydyn ni hefyd mewn cysylltiad â phawb arall sy’n ymwneud â bywydau ein plant maeth: gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, athrawon, therapyddion ac wrth gwrs eu teulu maeth cefnogol. Mae hyn oherwydd ein bod ni i gyd yn rhan o’r Awdurdod Lleol.

Fel rhiant maeth gyda Maethu Cymru Gwynedd, rydych chi’n rhan ganolog o’r tîm hwn ac rydych chi’n ei gwneud hi’n bosibl gwneud y gorau i’r plant sydd yn ein gofal. Rydyn ni’n gwerthfawrogi eich sgiliau, yn ogystal â’ch llais. Mae hyn yn golygu y byddwch chi wastad yn cael eich cynnwys, ac y bydd eich safbwyntiau’n cael eu gwerthfawrogi a’u parchu. Pan fydd angen gwneud penderfyniadau, bydd gennych chi lais.

Woman helping young girl with homework

dysgu a datblygu

Rydyn ni wedi buddsoddi yn eich dyfodol ac rydyn ni yma i’ch helpu chi i dyfu. Mae’r cyfleoedd dysgu a’r gwasanaethau rydyn ni’n eu cynnig yn rhan o fframwaith cyson ar draws Cymru, er mwyn i ni allu gwarantu pecyn cyson sydd wedi’i brofi. Dim pethau rydyn ni’n meddwl amdanyn nhw wedyn yw eich sgiliau a’ch datblygiad – maen nhw’n ganolog i’r hyn rydyn ni’n ei wneud. Maen nhw’n rhan allweddol o’r hyn sy’n ein gwneud ni’n wahanol i asiantaethau maethu eraill. Dydyn ni ddim yn edrych ar y presennol yn unig – rydyn ni’n buddsoddi yn y dyfodol hefyd.

Two young boys in playground playing together on seesaw

cefnogaeth

Wnawn ni byth adael i chi deimlo ar eich pen eich hun. Os ydych chi eisiau sgwrs neu os ydych chi’n chwilio am arweiniad mwy penodol, mae tîm Maethu Cymru Gwynedd wastad yno i chi. Does dim rhaid i chi ofyn – ni yw eich rhwydwaith cefnogi ac rydyn ni yma i helpu. 

Bydd nifer o wahanol fathau o gefnogaeth ar gael – o gyngor proffesiynol ddydd a nos i amrywiaeth o grwpiau cefnogi lleol, lle byddwch chi’n gwneud ffrindiau ac yn rhannu profiadau cyffredin â gofalwyr maeth eraill yng Ngwynedd. 

Mae yna bobl i’ch helpu, i siarad â nhw, pryd bynnag y bydd eu hangen arnoch chi. I chi, eich teulu a phawb sy’n rhan o’r broses faethu.

Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth broffesiynol gan ein tîm ymroddedig, a gan weithiwr cymdeithasol profiadol. Gyda’n gilydd, rydyn ni’n gallu eich cefnogi chi mewn unrhyw ffordd sydd ei hangen arnoch chi.

Group of 5 children and young teenagers dancing in street

y gymuned faethu

Byddwch chi’n darganfod cymuned o bobl o’r un anian drwy faethu. Rydyn ni’n dod â’n gofalwyr maeth at ei gilydd drwy ddigwyddiadau a gweithgareddau rheolaidd, oherwydd mae ffurfio’r cyfeillgarwch hwnnw’n ffordd arall o rannu’r holl wybodaeth, tosturi ac arbenigedd sydd gennyn ni.

Byddwch chi’n cael gwahoddiad i ddod i adnabod teuluoedd maeth eraill yng Ngwynedd, i fwynhau profiadau newydd a chreu ffrindiau oes. Byddwch chi’n creu atgofion newydd ac yn darganfod pa mor gysylltiedig y gallwn ni fod. 

Byddwch chi hefyd yn datblygu cysylltiadau ar-lein, drwy wefannau a grwpiau maethu pwrpasol. Gyda mynediad at gyfoeth o wybodaeth a chyngor, fyddwch chi byth yn teimlo ar goll neu heb fod wedi paratoi.

Adult helping boy learn to ride a bicycle

llunio’r dyfodol

Rydyn ni’n gwybod bod taith pob plentyn i ofal maeth yn bwysig ac yn unigryw, ond rydyn ni’n canolbwyntio ar y presennol a’r dyfodol. Gyda chi, ein gofalwyr maeth ymroddedig, rydyn ni’n gwybod y gallwn ni sicrhau’r dyfodol gorau posibl.

Byddwn ni’n cadw mewn cysylltiad ac yn cyfathrebu’n rheolaidd drwy gylchlythyrau a diweddariadau. Byddwn ni hefyd yn gwneud yn siŵr bod eich llais yn cael ei glywed – yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol – wrth wneud penderfyniadau sy’n effeithio ar sut rydyn ni’n symud ymlaen.

Woman and young girl using computer to make video call

cymryd y cam cyntaf

cysylltwch â thîm maethu cymru gwynedd heddiw

  • Cyngor Gwynedd yw’r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi’n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu’ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu’n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data’n disgrifio’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Gwynedd yn defnyddio’ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.