!-- Google Tag Manager (noscript) -->

stori

ceri a tomos

Daeth Ceri a Tomos yn ofalwyr maeth ar ôl penderfynu eu bod yn dymuno gwneud gwahaniaeth i fywydau plant hŷn.

y teulu maeth

Mae Ceri a Tomos wedi bod yn briod ers 12 mlynedd, ac roedden nhw wedi penderfynu peidio â dechrau eu teulu eu hunain. Ond roedden nhw’n teimlo’n gryf y gallen nhw wneud gwahaniaeth drwy gynnig cariad a chefnogaeth i blant lleol. Ar ôl i Tomos ymddeol yn gynnar, roedden nhw’n teimlo y gallen nhw gychwyn ar eu taith.

“Yn sydyn iawn, roedd gennyn ni fwy o amser, felly roedd yn teimlo fel yr adeg iawn i ddechrau’r broses o ddod yn rhieni maeth.”

Roedd dod i adnabod ein tîm yng Ngwynedd wedi helpu Ceri a Tomos i benderfynu eu bod yn gwneud y penderfyniad iawn.

“Roedden ni’n teimlo ein bod ni’n siarad â phobl ar yr un lefel â ni, sydd eisiau gwneud pethau’n well i’r plant sydd angen rhywfaint o gariad a chefnogaeth.”

“mae wedi dod yn un teulu estynedig mawr”

Merch 14 oed oedd plentyn maeth cyntaf Tomos a Ceri. I ddechrau, roedd pethau ychydig yn anodd, ond mae’r newid wedi bod yn syfrdanol.

“Roedd hi braidd yn wyllt ar brydiau ac roedd hi mewn trafferthion gyda’r awdurdodau’n aml. Fe wnaethon ni ei helpu i reoli ei hemosiynau’n wahanol. Roedd hynny amser maith yn ôl… Erbyn hyn, mae ganddi swydd ac mae hi’n cynilo er mwyn cael blaendal i brynu ei lle ei hun. Mi fydd hi’n sefyll ar ei thraed ei hun hebom ni mewn dim o dro.”

Nawr, mae Ceri a Tomos hefyd yn helpu i ofalu am ferch ifanc sy’n byw gyda’i nain a’i thaid. Mae hi’n aros gyda’r cwpl un penwythnos y mis.

“Rydyn ni wedi dod yn eithaf agos dros y blynyddoedd, gyda hi a’i nain a’i thaid hi, mae wedi dod yn un teulu estynedig mawr.”

“rydych chi’n rhan o gymuned’

Dydy Ceri a Tomos ddim yn teimlo’n unig fel gofalwyr maeth. Yn hytrach, mae ganddyn nhw gysylltiad agos â rhwydwaith o ofalwyr maeth eraill, yn ogystal â gweithwyr proffesiynol a thîm Gwynedd.

“Mae cymaint o bobl i droi atyn nhw am gyngor, a chymaint o hyfforddiant a chefnogaeth ar gael gan y tîm. Mae wir yn ein helpu i ddarparu’r gefnogaeth a’r sefydlogrwydd sydd eu hangen ar y plant.”

hoffech chi gychwyn ar eich taith faethu eich hun?

Os yw darllen stori Ceri a Tomos wedi eich annog chi i ystyried bod yn ofalwr maeth, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi. Cysylltwch â’n tîm heddiw i ddechrau arni.

Woman and young girl using computer to make video call

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch

  • Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.
Resize Font
Contrast mode